starszy specjalista

  • Warsaw
  • Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej W Warszawie
Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: ­Tworzy regulaminy i zasady przeprowadzania wdrażanych programów oraz innych działań w zakresie wspierania rozwoju polityki demograficznej w Polsce, w tym wspierania rodzin, rodzicielstwa zastępczego, wielodzietności, opieki nad kobietami ciężarnymi, ojców.­Sporządza okresowe informacje oraz prowadzi monitoring i ewaluację wdrażanych programów oraz innych działań w zakresie wspierania rozwoju polityki demograficznej w Polsce, w tym wspierania rodzin, wielodzietności, opieki nad kobietami ciężarnymi, ojców. Przeprowadza ocenę merytoryczną i obsługę beneficjentów programów pomocowych w sferze polityki demograficznej i rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego.­Analizuje i przedstawia propozycje rozwiązań programowych w obszarze demografii w Polsce oraz wyznacza kierunki działań adresowanych bezpośrednio do rodziców, młodzieży, rodzin.­Prowadzi działania w zakresie gromadzenia, generowania i udostępniania danych i wiedzy z monitoringu ewaluacji sektora rozwoju polityki demograficznej w Polsce, w tym wspierania rodzin, wielodzietności, opieki nad kobietami ciężarnymi, ojców w celu dostarczenia obywatelom oraz Kierownictwu Biura i Ministerstwa aktualnej wiedzy w tym obszarze.­Udziela wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym z obszaru polityki demograficznej osobom fizycznym, prawnym i partnerom społecznym w celu dostarczenia rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu prawnego, w tym przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania lub interpelacje posłów lub senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka oraz innych organów i instytucji z zakresu zagadnień realizowanych przez Biuro. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obsłudze programów/projektów/otwartych konkursów ofert lub w jednostkach sektora finansów publicznych Znajomość przepisów z zakresu polityki demograficznejZnajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dział II Rozdział 2) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I i III)Znajomość przepisów ordynacji podatkowej (Dział III)Umiejętność analizy i syntezy informacjiRzetelnośćUmiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celówKomunikatywnośćUmiejętność współpracyUmiejętność obsługi komputera: MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Co oferujemy Dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka).Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.Możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego.Bufet pracowniczy.Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka).Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS).Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.Dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.Refundacja wydatków na cele kulturalne. Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%. Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa.Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).