specjalista

  • Kraków
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska W Krakowie
Mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń, w ramach posiadanych kompetencji ustawowych realizujemy politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: bierze udział w prowadzeniu bazy danych obszarów Natura 2000 oraz bazy danych przestrzennych GIS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (gromadzenie informacji, aktualizowanie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz działań ochronnych),przygotowuje wnioski do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o aktualizację zapisów Standardowego Formularza Danych (SDF) dla obszarów Natura 2000prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,udostępnia społeczeństwu informację o środowisku przyrodniczym i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu RDOŚ w Krakowie,przygotowuje projekty decyzji ustalających warunki prowadzenia działań dotyczących regulacji wód, melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku w ramach szczególnego korzystania z wód oraz innych robót ziemnych zmieniających warunki wodne lub wodno-glebowe na terenach form ochrony przyrody, obrębach ochronnych i w korytach cieków naturalnych, Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe profilowane przyrodnicze: ochrona przyrody, biologia, leśnictwo lub pokrewne Staż pracy co najmniej 1 rok w ochronie przyrody związany z ochroną obszarów Natura 2000 LUB co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody w szczególności związanego z ochroną obszarów Natura 2000 znajomość ustawy o ochronie przyrodyznajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskowiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000znajomość zagadnień związanych z ochroną i zarządzaniem obszarami Natura 2000znajomość zagadnień związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000,znajomość oprogramowania GIS (QGIS), w tym umiejętności pracy z plikami wektorowymi SHP, dobra znajomość MS Office, Open Officeumiejętność dokonywania analiz przestrzennychumiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialnośćsamodzielność i inicjatywaumiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie dostępnych danych;umiejętność pracy zespołowej prawo jazdy kat. B Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Doświadczenie zawodowe w ochronie przyrody, np. w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz i dokumentacji przyrodniczych, planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 doświadczenie zawodowe związane z systemami informacji geograficznej (GIS) oraz analizą danych przestrzennych, w zakresie ochrony przyrody lub środowiskadoświadczenie zawodowe w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze;doświadczenie zawodowe w realizacji działań ochronnych na obszarach chronionych Co oferujemy stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,otwarte i przyjazne środowisko pracy,zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,'trzynaste' wynagrodzenie,możliwość rozwoju,możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,dobrą lokalizację,parking dla rowerów Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy). Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Jeżeli masz szczególne potrzeby dotyczące naboru bądź formy przerprowadzania procesu rekrutacyjnego czekamy na informację od Ciebie tel. 12 61 98 42, 12 61 98 52, 509 900 780 Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste) w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe.Przeglądanie dokumentacji projektowej w dużym formacie w pozycji pochylonej.Okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach.Dopuszczony rotacyjny system pracy zdalnej.Wyjazdy służbowe Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.