Specjalista / Specjalistka ds. technicznych

  • Wrocław
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ”energetyk”
Specjalista / Specjalistka ds. technicznych Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wykonawców Koordynowanie w zakresie zawieranych umów, udział w odbiorach robót budowlanych wraz z inspektorami nadzoru Współpraca z inspektorami nadzoru Przygotowywanie materiałów i uczestnictwo w przetargach na remonty, dostawy, usługi Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót budowlanych Współpraca przy sporządzaniu planów remontowych Weryfikacja i analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem osiedli Dbanie o stan techniczny zasobów Spółdzielni Dbanie o porządek i estetykę osiedli Prowadzenie pełnej dokumentacji zleceń i ich rozliczeń Wnioskowanie w zakresie potrzeb osiedli Nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich rozliczeń kosztowych Nadzór nad rozliczaniem firm, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy w zakresie usług, konserwacji i usuwania awarii Tworzenie planów napraw i bieżącej eksploatacji Nadzór nad realizacją w zakresie umów stałych dot. eksploatacji, w tym m.in. w zakresie sprzątania, koszenia traw oraz utrzymania zieleni Nadzór nad zużywanym materiałem, prawidłowymi stanami magazynowymi Prowadzenie korespondencji i ewidencji spraw z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Współpraca z działem członkowsko-mieszkaniowym w zakresie gospodarki lokalami Prowadzenie inwentaryzacji gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości w zasobach Spółdzielni Współpraca z księgowością podczas opracowywania regulacji opłat czynszowych Przygotowywanie sprawozdań GUS Nasze wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne Doświadczenie i wiedza z zakresu budownictwa Znajomość pakietu Ms Office Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych Mile widziane: Wiedza z zakresu prawa budowlanego i procedur administracyjnych Uprawnienia budowlane Znajomość kosztorysowania oraz np. programu Norma To oferujemy Pracę w docenianej nagrodami Spółdzielni, która z sukcesem realizowała inwestycje dofinansowane środkami unijnymi i krajowymi – I MIEJSCE w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2020; I MIEJSCE w XI Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2022; „Filar Spółdzielczości 2022”; „Moc Spółdzielczości 2022” Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat) Świadczenia socjalne Pakiety medyczne Szansę podnoszenia kwalifikacji i rozwój zawodowy Szkolenia Benefity prywatna opieka medyczna dofinansowanie szkoleń i kursów brak dress code’u parking dla pracowników Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych wybrane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk”, ul. Dokerska 2a, 54–142 Wrocław .” Informujemy, że kontaktować się będziemy z wybranymi osobami. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „ENERGETYK” 54-142 Wrocław ul. Dokerska 2A jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd. 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Energetyk” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Energetyk”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowe „Energetyk”.