Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

  • Łódź
  • Hrp Grants
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie) w obszarze projektów miękkich (dofinansowanych z EFS+), regionalnych oraz centralnych, zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi; współpraca/komunikacja z Zespołem ds. Aplikowania w zakresie pozyskiwania informacji potrzebnych do aplikowania, opracowania merytorycznej koncepcji projektu, planowania budżetu, harmonogramu, przygotowywania diagnozy i innych elementów projektu; współpraca z instytucjami IOK w zakresie regulaminów konkursów. Nasze wymagania doświadczenie na stanowisku związanym z aplikowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE; wiedza z zakresu programów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; umiejętności pozyskiwania danych rynkowych, statystycznych oraz informacji niezbędnych do przygotowania wniosków; umiejętności organizacyjne i interpersonalne; umiejętność pracy pod presją czasu; zaangażowanie; dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji; umiejętność analitycznego myślenia; pasja i kreatywność. Mile widziane doświadczenie w aplikowaniu w bieżącej perspektywie 2021-2027; doświadczenie w aplikowaniu w ramach projektów społeczno-zdrowotnych i/lub operatorskich. To oferujemy umowę o pracę, umowę zlecenie, B2B lub inną wg indywidualnych preferencji; współpracę stałą lub projektową; elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej; atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów (z udziałem w success fee). Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie możliwość pracy zdalnej firmowa biblioteka parking dla pracowników umowa o pracę biuro w centrum miejsce na rowery work-life - balance bonus świąteczny Brzmi dobrze? Twój zespół już na Ciebie czeka. HRP GRANTS W HRP wierzymy w ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Chcemy pomagać im dzięki energii funduszy europejskich, tak żeby mogli w pełni wykorzystać potencjał swojego biznesu. Czym się zajmujemy? • Pozyskiwaniem dofinansowań z funduszy UE. • Zarządzaniem i realizacją projektów dofinansowanych z UE. • Doradztwem w zakresie aplikowania, realizacji i rozliczania środków unijnych. • Dystrybucją środków finansowych pozyskanych z UE. Działamy od 2004 roku, od samego początku akcesji Polski do UE. W perspektywie 2005 - 2013 wdrożyliśmy szereg własnych inicjatyw. Z sukcesem zarządzamy projektami naszych klientów. Stajemy się liderem w regionie, jeżeli chodzi o liczbę i skalę wdrażanych projektów. Poszerzamy zakres realizowanych inicjatyw – skierowanych do instytucji oświatowych, przedsiębiorców, osób bezrobotnych i innych. W perspektywie 2014 - 2020 – zbudowaliśmy swoją pozycję wiodącego Operatora funduszy unijnych w regionie jak i w skali kraju. Wdrażamy coraz większe inicjatywy o wartości kilku czy kilkudziesięciu milionów złotych. Działamy aktywnie w obszarze projektów medyczno- zdrowotnych, kierując wsparcie do Seniorów w postaci opieki długoterminowej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych w postaci teleopieki. Skala obsługiwanych przez HRP inicjatyw rozwojowych przekracza kwotowo wartość 600 mln złotych. Poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich do naszego biura w Łodzi. Wymagane dokumenty: 1) informacje, o których mowa w art. 221 § 1 k. p., tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Dodatkowe informacje W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez HRP Grants sp. z o. o., prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez HRP Grants sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez HRP Grants sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.” ....................................................... Podpis kandydata do pracy Informujemy, że aplikacje nie będą odsyłane i będą niszczone po upływie okresów przetwarzania danych w nich zawartych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Działając w imieniu HRP Sp. z o.o. na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż: 1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest HRP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź, NIP: 7252059031, REGON: 101390885, KRS: 0000415106. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem siedziby Administratora oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@hrp.com.pl We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: rodo@hrp.com.pl 2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taka zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacji. 4) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy); b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 5) W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiotom świadczącym usługi księgowe czy też podmiotom mogącym udzielić Administratorowi informacji o wydanym przez zagraniczną uczelnię dyplomie kandydata do pracy jak również jego poziomie studiów i statusie uczelni - zgodnie z art. 326 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 6) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane są do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z poszczególnych przepisów prawa. 7) Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych poza EOG. 8) Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; b) prawo uzyskania kopii danych; c) prawo do sprostowania danych; d) prawo do usunięcia danych; e) prawo do ograniczenia przetwarzania; f) prawo do przenoszenia danych; g) prawo wycofania zgody. 9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 10) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.