Młodszy specjalista ds. płac

  • Warszawa
  • Uczelnia Łazarskiego
Młodszy specjalista ds. płac Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków terminowe i bezbłędne przygotowywanie listy płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (naliczanie wynagrodzeń, naliczanie podatku dochodowego, PPK, ZUS, naliczanie ekwiwalentów urlopowych, rozliczenia potrąceń komorniczych, naliczanie odpraw, zasiłków, inne), obsługa programu Płatnik, sporządzanie deklaracji PIT, prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej, wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników, prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi (komornicy, ZUS, US). Nasze wymagania minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale płac, znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeniowych, umiejętność samodzielnego naliczenia listy płac, doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w dużej firmie będzie dodatkowym atutem, bardzo dobra znajomość programu Płatnik, umiejętność organizacji pracy, doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów do ZUS, US, itp. doświadczenie w sporządzaniu raportów płacowych, bardzo dobra organizacja i dyscyplina pracy, duże zdolności interpersonalne, wysoka kultura osobista. Mile widziane znajomość języka angielskiego, To oferujemy ciekawą pracę w wiodącej Uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji, stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, kursy językowe, szkolenia, siłownia). Aplikacje powinny zawierać: CV Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż: 1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa. 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl. 3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego. 4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 6) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania, firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji. 7) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 8) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 9) Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 10) Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uczelnię Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym. Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy. Uczelnia Łazarskiego Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych. Misją uczelni jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".