Inspektor nadzoru

  • Gdańsk
  • Gdańskie Nieruchomości
Inspektor nadzoru Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Reprezentowanie inwestora i nadzór nad robotami remontowymi, inwestycyjnymi i modernizacyjnymi; Wprowadzanie wykonawcy w związku z ww robotami; Sprawdzanie jakości i rozliczanie wykonanych robót; Sporządzanie przedmiarów robót; Wykonywanie czynności w zakresie zapewnienia prawidłowego utrzymania technicznego obiektów, budynków i urządzeń. Nasze wymagania Wykształcenie co najmniej średnie; Uprawnienie budowlane adekwatne do branży: Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej; Uprawnienia budowalne wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane; Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office); Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Mile widziane Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych; Prawo jazdy kat. B. To oferujemy Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę; Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych); Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami); Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań; Możliwość udziału w grupowym ubezpieczeniu na życie i zdrowie; Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r. Benefity dofinansowanie zajęć sportowych dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie spotkania integracyjne parking dla pracowników dofinansowanie biletów do kina, teatru dofinansowanie wypoczynku paczki świąteczne możliwość uzyskania uprawnień Warunki Finansowe: Miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 7.700,00 – 9.000,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji; Benefity płacowe: nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto, uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie, dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań, nagroda jubileuszowa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” stanowiąca 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto ( ok. jednomiesięczne wynagrodzenie brutto); Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego; Pakiet świadczeń socjalnych ( m.in. dopłaty do kart FitProfit, do wypoczynku dla pracownika), Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ww stanowisko złożone w języku polskim winny zawierać: • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.221 Kodeksu Pracy; • Kserokopie świadectw pracy; • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii; • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego; • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego; • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy: • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty; • spełnią wszystkie wymagania niezbędne. W m-cu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%. Wymagane dokumenty należy składać: • osobiście w kancelarii Gdańskich Nieruchomości (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach z następująca adnotacją: „Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru ” • lub przesłać na adres: Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru ” • lub elektronicznie poprzez formularz eRecruiter - APLIKUJ w terminie do 07.06.2024 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości). Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Gdańskie Nieruchomości Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości. Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".