Asystent w Dziale Obsługi Dokumentacji

  • Wrocław
  • Centrum Obsługi Biurowej Sp. Z O.o
Asystent w Dziale Obsługi Dokumentacji Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Archiwizowanie dokumentów Wydawanie akt Weryfikacja akt spraw kierowanych do archiwum Kwerenda dokumentacji archiwalnej Bieżący kontakt z klientem wewnętrznym Uzupełnianie danych w systemie informatycznym Wspieranie zespołu w procesie utylizacji dokumentów Nasze wymagania wykształcenie wyższe lub średnie - atutem będzie wykształcenie kierunkowe (archiwistyka, administracja, prawo) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole umiejętność szybkiego reagowania na zapotrzebowanie na dokumenty zgłaszane z innych zespołów umiejętność współpracy ze wszystkimi zespołami w obrębie organizacji umiejętność pracy pod presją czasu z zachowaniem dokładności w wykonywaniu zadań bardzo dobra znajomość pakietu MS Office odpowiedzialność i zaangażowanie Mile widziane doświadczenie w pracy w archiwum prawo jazdy kat. B To oferujemy Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny etat, praca od poniedziałku do piątku) Możliwość rozwoju zawodowego w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole Dodatkowe bonusy: możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego, bezpłatna opieka medyczna, owocowe środy, imprezy integracyjne Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie możliwość pracy zdalnej elastyczny czas pracy spotkania integracyjne kawa / herbata pikniki rodzinne Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (dokumenty te powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: hr@votum-sa.pl.W temacie prosimy o wpisanie nr ref.: COB/09/2023/A Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia. Rekrutacja odbywa się stacjonarnie. Centrum Obsługi Biurowej Sp. z o.o Centrum Obsługi Biurowej sp. z o.o. to spółka powołana w grudniu 2019 r. Jej głównym zadaniem jest obsługa podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Votum, w zakresie działań takich jak: obsługa dokumentacji – w szczególności korespondencji przychodzącej i wychodzącej, archiwizacja akt, obsługa terminów rozpraw i innych czynności administracyjno-biurowych wspierających działalność operacyjną podmiotów z Grupy. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód: 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę 2. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę: Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV. 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centrum Obsługi Biurowej sp. z o.o. prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Centrum Obsługi Biurowej Sp. z o.o. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji. W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte. Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Centrum Obsługi Biurowej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000828075, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych (umowa o pracę): 1. Centrum Obsługi Biurowej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS: 0000828075 informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)– art. 13 RODO, dane osobowe podane w związku z prowadzoną rekrutacją będą przetwarzane przez Spółkę, która stanie się Administratorem tych danych. 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@votum-cob.pl lub Inspektor Ochrony Danych Centrum Obsługi Biurowej Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław. 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli w przesłanych dokumentach znajdują się dane szczególnej kategorii, potrzebna będzie odrębna zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają oraz podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie z zakresu IT. 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej, a także nie zachodzą podstawy do wyłączenia zastosowania tzw. „prawa do bycia zapomnianym” wg art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przewarzanie danych, w zakresie w jakim stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO). 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w rekrutacji.