Analityk ds. Sprawozdawczości Finansowej

  • Warszawa
  • Dsa Sp. Z O.o.
Analityk ds. Sprawozdawczości Finansowej Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Mile widziane SQL Twój zakres obowiązków Współpraca z jednostkami merytorycznymi oraz IT, w szczególności w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i automatyzacji (opartych o hurtownię danych) Udział we wdrożeniu nowych narzędzi i systemów dedykowanych do sprawozdawczości regulacyjnej i finansowej Udział w przygotowywaniu sprawozdawczości regulacyjnej Optymalizacja i przygotowywanie dokumentacji narzędzi wykorzystywanych do raportowania Wdrażanie procedur sprawozdawczych i procesów kontrolnych z nimi związanych Nasze wymagania Wykształcenia wyższego - ekonomiczne/techniczne/matematyczne Umiejętności analitycznego rozwiązywania zadań Znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym oraz MS Access na poziomie średnim Komunikatywnej znajomość języka angielskiego poziom B2 Dokładności i dociekliwości Umiejętności komunikacji Mile widziane Doświadczenie w zakresie zadań na podobnym stanowisku pracy Znajomość SQL lub innych języków bazodanowych w stopniu podstawowym Znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Znajomość zasad sprawozdawczości banków To oferujemy Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Możliwość poszerzenia kwalifikacji w środowisku bankowym Dodatkowe benefity (opieka medyczna, karta Multisport) Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie program emerytalny Opis stanowiska Jeśli dodatkowo lubisz się uczyć i interesuje Cię obszar sprawozdawczy, w szczególności wdrożenia nowych narzędzi i specjalistycznych systemów, to jest to stanowisko dla Ciebie. Praca w zespole sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej odpowiedzialnym za przygotowanie raportowania wg MSR/MSSF do Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innych regulatorów oraz statutowych sprawozdań finansowych i sprawozdawczości skonsolidowanej. Szukamy osoby dokładnej i dociekliwej, która potrafi przekazywać wyciągnięte wnioski w komunikatywny sposób. DSA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku z wieloletnim doświadczeniem m. innymi w outsourcingu, obsłudze klienta, wsparciu sprzedaży. Od wielu lat współpracujemy ze światowymi liderami w branży bankowości. “ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 - dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego aplikuję. Zważywszy, że stanowisko, na które aplikuję, wiąże się z wykonywaniem czynności bankowych na rzecz Banku Handlowego, wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie, we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 - dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego, aplikuję Bankowi Handlowego dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.” 1. Kto jest administratorem danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147985, REGON 015316869 NIP 527-23-93-022 kapitał zakładowy 50 000,00 zł 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: * listownie - pod adresem wskazanym powyżej, * poprzez adres e-mail: iodo@dsa.waw.pl 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzanie w następujących celach : * w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), * przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, oceny kompetencji i predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku – podstawą prawną przetwarzania jest odpowiedni przepis kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie danych wykraczający poza zakres wskazany w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO); * w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO). * dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile Kandydat wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); * w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, oraz o ile zostanie wyrażona zgoda, dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); * ponadto dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji przez kontrahenta, na rzecz którego Administrator wykonuje usługi, pod kątem spełniania przez Kandydata wymagań tego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); * w innych celach wskazanych w klauzuli zgody, jeżeli taka została wyrażona, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. UWAGA: w razie zatrudnienia na stanowisku wiążącym się z wykonywaniem czynności z zakresu pośrednictwa finansowego, przed zatrudnieniem wymagane będzie złożenie przez Kandydata oświadczenia o niekaralności. 4. Odbiorcy danych – komu przekazywane są dane osobowe: Administrator może przekazać dane osobowe kontrahentowi, na rzecz którego wykonuje usługi. Dane mogą być przekazane usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, podmiotom świadczącym usług medyczne, a także agencji rekrutacyjnej biorącej udział w procesie Państwa rekrutacji. 5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.: Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 6. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez 4 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia. 7. Prawa osoby której dane dotyczą: W granicach przewidzianych przez RODO Przysługuje Pani/Panu prawo: * dostępu do swoich danych osobowych, * żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz * przeniesienia danych do innego administratora, * wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych do dnia wycofania zgody, czyli dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem. Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podstawa przetwarzania danych osobowych: W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. 9. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Źródło pochodzenia danych.: Co do zasady przetwarzamy dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa, a zawarte w przesłanych nam Państwa dokumentach aplikacyjnych. Źródłem Państwa danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych takich jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, inne informacje zawarte przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych np. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, może być dla nas również agencja rekrutacyjna biorąca udział w procesie Państwa rekrutacji.