AdSales Controlling Manager - maternity cover

  • Warszawa
  • 849 Tvn Media Sp. Z.o.o.
Who We Are… When we say, “the stuff dreams are made of,” we’re not just referring to the world of wizards, dragons and superheroes, or even to the wonders of Planet Earth. Behind WBD’s vast portfolio of iconic content and beloved brands, are the bringing our characters to life, the bringing them to your living rooms and the creating what’s next…From brilliant creatives, to technology trailblazers, across the globe, WBD offers career defining opportunities, thoughtfully curated benefits, and the tools to explore and grow into your best selves. Here you are supported, here you are celebrated, here you can thrive.Zakres Obowiązków:Uczestnictwo w procesach planowania średnio i krótkoterminowego, odpowiedzialność za powstawanie modeli i analiz na potrzeby planowania, koordynacja zbierania informacji na potrzeby planowania, ich synteza i wypracowywanie rekomendacji.Raportowanie - odpowiedzialność za raportowania periodyczne oraz wsparcie analityczno-raportowe ad hoc, tworzenie prezentacji. Współpraca z działami takimi jak kontroling, księgowość, zespoły sprzedaży, IT, inne.Wsparcie procesu tworzenia polityki handlowej (analiza, rekomendacje, prezentacje)Współtworzenie i opieka nad modelami rozliczeniowymi z partnerami Premium TV.Zbieranie wymagań, projektowanie i wdrażanie raportów dotyczących sprzedaży (wartości i kluczowych czynników kształtujących sprzedaż). Odpowiedzialność biznesowa za poprawne działanie i rozwój narzędzi informatycznych (np. power BI, kostka analityczna) wykorzystywanych do raportowania sprzedaży i kluczowych czynników kształtujących sprzedaż (wysokość sprzedaży, poziomy cen, poziomy sell-out i inne).Wsparcie działań operacyjnych Zespołu, takich jak przygotowywanie rozliczeń sprzedaży, fakturowanie, wiązanie rezerw.Wykonanie kontroli SOX w obszarze sprzedaży.Usprawnienia istniejących procesów, prowadzące do poprawy efektywności pracyNasze Oczekiwania:Minimum min 10 lat doświadczenia w fin/controllingu/FP&A w tym 5 lat na stanowisku managerskimDoświadczenie w zarządzaniu procesem forecastowania/budżetowaniaMile oczekiwana – znajomość rynku reklamy TV i digital / doświadczenie w branży nadawców TV/DG lub domów mediowychDoskonała znajomość excel (formuły, pivoty), bdb znajomość PowerPointUmiejętność skutecznej komunikacji, prowadzenia spotkań oraz prezentacji przed senior managementemUmiejętność szybkiego podejmowania decyzji na podstawie dużej ilości danych pochodzących z wielu źródełZdolności organizacyjne, dokładnośćAngielski na poziomie minimum B2Znajomość PowerBI będzie dodatkowym atutemOferujemy:umowa o pracę na zastępstwo (maternity cover)praca w modelu hybrydowym, elastyczne godziny pracy (3 dni z biura, 2 dni zdalnie)pakiet świadczeń: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, platforma kafeteryjna MyBenefit (dofinansowanie do karty sportowej), fundusz świadczeń socjalnych, programy emerytalne, platforma uznaniowa, program poleceń pracowniczychdarmowy dostęp do platformy player.pl i HBO Maxinicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: platforma wellbeing, joga, masaże, webinaria edukacyjne, Program Wsparcia Pracowników, wewnętrzne inicjatywy w obszarze mediowym, cykliczne pokazy filmowe w biurowej sali kinowejszkolenia i rozwój: platforma szkoleniowa, dofinansowanie lekcji języka angielskiego, Employee Resource Groups - grupy pracownicze, spotkania online z ekspertamidziałania CSR: akcje wolontaryjne, inicjatywy ekologiczne i społecznenieformalny strój biznesowydostęp do miejsc parkingowychEnglish Version:Responsibilities:Participation in medium and short-term planning processes, responsibility for the creation of models and analyses for planning purposes, coordination of the collection of information for planning purposes, its synthesis and development of recommendations.Reporting - responsibility for periodical reporting and ad hoc analytical and reporting support, creation of presentations. Collaboration with departments such as controlling, accounting, sales teams, IT, others.Supporting the development of commercial policy (analysis, recommendations, presentations)Co-creation and care of billing models with Premium TV partners.Collection of requirements, design and implementation of sales reports (values and key sales drivers). Business responsibility for the correct operation and development of IT tools (e.g. power BI, analytical cube) used for reporting on sales and key sales drivers (sales volumes, price levels, sell-out levels and others).Support of the Team's operational activities, such as sales billing preparation, invoicing, reserve binding.Execution of SOX controls in the sales area.Streamlining existing processes, leading to improved work efficiencyRequirements:Minimum of 10 years of experience in fin/controlling/FP&A including 5 years in a managerial positionExperience in managing the forecasting/budgeting processMileage expected - knowledge of the TV and digital advertising market / experience in the TV/DG broadcasting industry or media housesExcellent knowledge of excel (formulas, pivots), bdb knowledge of PowerPointAbility to communicate effectively, conduct meetings and make presentations to senior managementAbility to make quick decisions on the basis of a large amount of data from many sourcesOrganisational skills, accuracyEnglish at a minimum B2 levelKnowledge of PowerBI would be an assetWe offer:Contract of employment (fixed - term - maternity cover)Hybrid work model, flexible working hours (3 days from the office, 2 days from home)Free access to player.pl and HBO MaxBenefit package: private medical health care, life insurance, MyBenefit cafeteria including sport card, social funds, retirement pension plans, recognition platform, employee referral programWork-life balance initiatives: wellbeing platform, yoga, massages, educational webinars, Employee Assistance Program, internal media initiativestraining & development: sharing the cost of English lessons, Employee Resource Groups, e-learning platform, sharing sessions with experts, periodic movie shows in the office cinema roomCSR activities: volunteering, eco & social initiativesCasual dress codeParking space available for booking How We Get Things Done…This last bit is probably the most important! Here at WBD, our guiding principles are the core values by which we operate and are central to how we get things done. You can find them at along with some insights from the team on what they mean and how they show up in their day to day. We hope they resonate with you and look forward to discussing them during your interview.Championing Inclusion at WBDWarner Bros. Discovery embraces the opportunity to build a workforce that reflects the diversity of our society and the world around us. Being an equal opportunity employer means that we take seriously our responsibility to consider qualified candidates on the basis of merit, regardless of sex, gender identity, ethnicity, age, sexual orientation, religion or belief, marital status, pregnancy, parenthood, disability or any other category protected by law.